Skip to content

Privacy Policy

Caminada & Van Leeuwen Gerechtsdeurwaarders & Incasso B.V. (CVL)

CVL is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals vermeld in onderstaande privacyverklaring.

De heer D. Kaiser is de Functionaris Gegevensbescherming van CVL. U kunt hem bereiken via FG@cvl-incasso.nl

Doel en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens:

CVL verwerkt uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten (incasso / juridisch advies / etc.) en het verrichten van ambtshandelingen (het uitbrengen van exploten / leggen van beslagen / etc.). Daarnaast verwerkt CVL uw persoonsgegevens in algemene zin, om in staat te zijn met u te corresponderen verband houdende met uw vraagstellingen / verzoeken / opdrachten.

Overzicht van persoonsgegevens die door CVL worden verwerkt:

Voorletter(s) en achternaam

Geboortedatum/-plaats

Adresgegevens

Geslacht

Overige persoonsgegevens die u of onze opdrachtgever aan ons verstrekt, zoals bijvoorbeeld telefoonnummer(s) / e-mailadres(sen) / IBAN nummer(s)

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die door CVL worden verwerkt:

CVL heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouder(s)/voogd.

CVL kan niet controleren of een bezoeker van de website ouder is dan 16 jaar. Als u ervan overtuigd bent dat CVL zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan direct contact met ons op via info@cvl-incasso.nl, waarna de informatie, na beoordeling, zal worden verwijderd.

Voor welke termijn bewaart CVL persoonsgegevens?:

CVL bewaart persoonsgegevens niet langer, dan wettelijk gezien noodzakelijk is. De bewaarplicht voor de Belastingdienst is 7 jaren. Een vonnis verjaart na verloop van 20 jaren.

De bewaartermijn van gegevens op contactformulieren van CVL worden bewaard, voor zolang als naar de aard van het betreffende formulier noodzakelijk is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Cookies:

CVL maakt geen gebruik van cookies.

Beveiliging van uw persoonsgegevens:

CVL heeft alle beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

Delen van persoonsgegevens met derden:

CVL verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de aan CVL opgedragen opdrachten of te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw gegevens aanpassen en/of wijzigen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zie, te corrigeren en eventueel te verwijderen. Tevens bestaat het recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens. Hiervoor dient u een schriftelijk verzoek in te dienen bij CVL. CVL streeft er naar om zo snel mogelijk, doch in elk geval binnen een maand nadat het verzoek bij CVL is ontvangen, te reageren op uw verzoek.

Om er zeker van te zijn, dat het verzoek is gedaan door de rechthebbende, krijgt u van ons een opgaaf van de bescheiden, die wij nodig hebben om uw verzoek te controleren. CVL wijst u erop, dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Nationale Toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U kunt de gegevens daarvan vinden op de betreffende website.